Lokalny klaster samorządowy

1.07.2015

Pod tytułem "Plan zmian" będę publikował propozycje programowe dla partii politycznych, które chciałyby rzeczywiście, a nie tylko propagandowo, sprostać wyzwaniom współczesnego świata, pełnego sprzeczności i nawarstwiających się problemów, wynikających z grzęźnięcia umysłów w starym paradygmacie, który należy gruntownie przemodelować.

Zacznę od dołu, od poziomu podstawowego, czyli samorządów. Na tym właśnie poziomie - gmin, powiatów i grup powiatów, czyli regionów - powinno się koncentrować większość reform państwa sieciowego, ku któremu zdąża nasza cywilizacja. Na poziomie lokalnym realizuje się konstytucyjna zasada pomocniczości - kierowania władzy najniżej, gdzie się da.

Oto program stworzenia podstawowych narzędzi władzy samorządowej:

Lokalny Klaster Samorządowy

Lokalny Klaster Samorządowy to zestaw działań oraz instytucji, mających za zadanie przywrócić realną samorządność władzom lokalnym w obszarach finansowym oraz gospodarczym.

Klaster powinien swoim zasięgiem objąć z początku obszar jednego lub kilku powiatów, a w przyszłości regionu, obejmującego obszar jednego lub kilku województw, z oddziałami w każdym powiecie.

Podstawą klastra i przywrócenia samorządności jest:

a) bank komunalny,

b) towarzystwo gospodarcze,

c) samorządowa waluta lokalna.

a)

Bank komunalny to klasyczny bank komercyjny w postaci spółki akcyjnej o 100-procentowym kapitale samorządowym. W przypadku trudności jednego powiatu z wygospodarowaniem z budżetu kwoty ok. 30 mln złotych, jaka jest konieczna do założenia banku komunalnego (wymagany minimalny kapitał 5 mln euro plus koszty organizacji banku i jego funkcjonowania w okresie startowym), może on powstać na bazie kapitału kilku powiatów.

Bank komunalny, prócz tego, że będzie prowadził rachunki powiatu, lokalnych firm i mieszkańców, a także dostarczał tanich kredytów, przeznaczonych na budownictwo komunalne, rozwój lokalnych mikroprzedsiębiorstw oraz MSP, będzie także dostarczycielem infrastruktury informatycznej dla samorządowej waluty lokalnej.

Perspektywa czasowa założenia banku komunalnego to 1 rok od czasu podjęcia decyzji o jego powołaniu.

b)

Towarzystwo gospodarcze będzie pełnić rolę wyzwania dla współczesnych koncernów. Jego rola będzie podobna do roli koncernu, który wchłania mniejsze podmioty gospodarcze, aby internalizować obroty gospodarcze i płacić podatki wyłącznie od sprzedaży końcowej. Towarzystwo gospodarcze będzie w podobnym celu internalizować potencjał wytwórczo-usługowy lokalnych mikroprzedsiębiorców, których obroty roczne nie przekroczą 2 mln euro. Będzie ono także zagospodarowywać lokalny wolontariat oraz organizować kontraktacje rolnicze na bazie samorządowej waluty lokalnej.

c)

Samorządowa waluta lokalna będzie oparta na lokalnych podatkach. Jej start musi poprzedzić uchwała starosty lub prezydenta o akceptowaniu samorządowej waluty jako zapłaty lokalnego podatku. Władze powiatu powinny także rozważyć możliwość zapewnienia samorządowej walucie niewielkiego bonusu - w wysokości 5-10% - przy zapłacie lokalnego podatku. Samorządowa waluta lokalna,informatycznie obsługiwana przez bank komunalny,może się stać bazą dla następujących eksperymentów społecznych:

- pełnej automatyzacji ściągania lokalnego podatku,

- wprowadzenia obywatelskich kont, prowadzonych w walucie lokalnej, opartych na PESEL-u, niezajmowalnych przez komornika i pozwalających na realne przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, będącemu filarem wykluczenia społecznego,

- wprowadzenia mechanizmu Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, będącego ekwiwalentem emerytury w gospodarkach dobrobytu.